Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Omfang
Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang ikke annet er skriftlig avtalt mellom Attende AS, heretter kalt Selger, og Kjøper.
Attende AS’ standard- salgs og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg til, eller avvik fra Attende AS sine standard salgs- og leveringsbestemmelser må avtales skriftlig.

2. Arbeids- og dokumentasjonsgrunnlag
Hvis ikke annet er spesielt avtalt leveres en enkel dokumentasjon tilstrekkelig til at kjøperen skal kunne besørge montasje, service og vedlikehold. Dokumentasjonen må anses som veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.
Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon kan ikke uten samtykke brukes til annet enn formålet med overleveringen. De må heller ikke kopieres, reproduseres, utleveres til tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap uten samtykke fra Attende AS.
Kjøper er ansvarlig for at eventuelle kundeleverte beskrivelser er iht. gjeldende forskrifter og lover. I disse tilfeller er Kjøper også ansvarlig for egne tekniske spesifikasjoner, tegninger, beregninger, underlag etc, og at bestilte varer passer til Kjøpers behov. Dersom ikke annet er avtalt skriftlig så oppbevarer Attende AS tegninger og dokumentasjon i eget arkiv etter at leveransen har funnet sted. Dette i henhold til Attende sin policy for lagring av data. I de tilfeller der Attende AS utarbeider tegninger forblir disse tegningene Attende AS sin eiendom dersom ikke annet avtalt er skriftlig. Det skal fremgå tydelig i bestillingen hvilke standarder produktet skal leveres i etter og omfanget av dokumentasjon som skal følge leveransen skal være spesifisert.

3. Pris
Prisene er basert på någjeldende tollsatser, avgifter, valutakurser og internasjonale råvarepriser. Vi tar forbehold om rett til justering i tråd med den alminnelige kostnadsutviklingen / endringen i produksjonskostnadene 1 gang per år med virkning per 01.01 påfølgende år, men endringer kan forekomme hvis det forekommer vesentlige forandringer i vise betingelser. Angitte priser er eksklusivt fraktkostnader, emballasjekostnader og merverdiavgift.

4. Betalingsbetingelser
Med mindre annen skriftlig avtale er inngått, skal betalingen foreligge senest 14 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling vil Attende AS ha krav på forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.
Eventuelle motkrav, som for eksempel reklamasjon på levert vare, berettiger ikke kunden til å motregne/holde tilbake noe av betalingen, med mindre motkravet er rettskraftig fastslått eller annen avtale er skriftlig inngått på forhånd. Dersom ikke annet er avtalt skriftlig har Attende AS anledning til å del-fakturere etter utført arbeid og påløpte mengder underveis i leveransene. Attende As har salgspant inntil varene er betalt.

6. Levering og leveringstid – ref. Incoterms internasjonale salgsklausuler
Gjeldende leveringstid er den som oppgis på vår ordrebekreftelse. Oppgitt leveringsdato er den dato varen er overlevert til transportør / befrakter og varen anses da også overlevert kunden. Attende tar kun ansvar for forsinkelser, tap og skade på gods som følge av feil i transportkjeden dersom kunde anvender Attende AS’ transport. Ved bruk av annen transportavtale ansees varene som overlevert ved salgsstedet. Attende AS fraskriver seg da også ansvar for følgene av forsinkelser grunnet transport. Alle varene skal være fullstendig emballert og merket tydelig i henhold til bestilling. Dersom det oppstår forsinkelser i løpet av produksjonen, forplikter Attende AS å informere kunden om dette skriftlig så fort som mulig.
Kjøper har plikt til å kontrollere varen umiddelbart ved mottakelse. Kjøperen skal undersøke om de mottatte varer stemmer med ordrebekreftelsen eller aksepten av tilbudet. Kjøperen må reklamere innen 2 arbeidsdager for feil og mangler som kjøperen åpenbart måtte kunne registrere ved mottakelsen av varen. Kjøper plikter å gjøre nødvendige tiltak for å begrense omfanget av feilen og legge til rette for inspeksjon/etterkontroll av varene fra Selger sin side. I fall reklamasjon ikke finner sted innen 2 arbeidsdager eller virkedager kan ikke kjøper i ettertid påberope seg mangler som var åpenbare ved mottakelsen.

7. Avbestilling , annullering eller endring av bestillinger
En bindende avtale er inngått mellom Attende AS og kjøper når Attende AS har bekreftet kundens ordre, eller akseptert og bekreftet en mottatt bestilling. I det fall Kjøper mener ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen, må det umiddelbart og senest innen 2 virkedager gis melding om forholdet. I det en bindende avtale er inngått gjelder reglene for avbestilling i innkjøpsloven § 41. Attende AS kan kreve erstatning for økonomisk tap eller avbestillingsgebyr som følge av at varen blir avbestilt / ordren annullert, eller endret underveis. Annullering av inngått avtale kan kun foregå skriftlig og krever skriftlig samtykke fra Attende AS før den kan ansees som gjennomført.

11. Garanti og service
Attende AS garanterer at produktene tilfredsstiller gjeldende lovverk og standarder for produksjons- og kvalitetssikring i henhold til inngått avtale.

Garantitiden regnes fra vår leveringsdato og omfatter kun leveranser som viser samsvar til de krav om art, antall, kvalitet og andre egenskaper og emballasje som følger av inngått avtale. Produkter har 5 års garanti for fabrikasjonsfeil og 2 års garanti på slitedeler. Garanti gjelder bare mangler som viser seg i løpet av garantiperioden og som skriver seg fra forhold foranlediget av selger. Dersom kjøperen ikke skriftlig melder fra til oss om en mangel innen ovennevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette krav og påfølgende garanti. Garanti/service utføres i våre produksjonslokaler, Forusskogen 9 i Stavanger.
Garanti bortfaller hvis varene er skadet på grunn av: 1) At bruksveiledning ikke er fulgt. 2) Ukyndig behandling og/eller mangelfullt vedlikehold. 3) Forhold som kjøper selv bærer risiko for. 4) Hvis kunden selv foretar endringer eller modifikasjoner. Garantiansvaret bortfaller også hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Dersom kjøperen har gitt melding om et garantikrav og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som selger har ansvaret for, har selgeren rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader dette har medført.
Selgers ansvar omfatter bare feil som har oppstått under avtaleinngåelsens forutsatte bruksområder og ved riktig anvendelse. Selgers ansvar omfatter ikke mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, uriktig montering fra Kjøpers side, forandringer foretatt uten Selgers skriftlige samtykke eller reparasjoner Kjøper har utført på feilaktig måte, vanlig slitasje eller mangefult vedlikehold. Selger har ingen ansvar for mangler utover det som er foreskrevet ovenfor. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste, og andre økonomiske konsekvenstap, herunder ansvar for eventuelle tingsskade forvoldt av vare. Selgers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi, og er betinget av at Selger kan gjøre erstatningsansvar gjeldende overfor sin leverandør.

12. Ansvar
Selger har ikke noe ansvar utover det som er foreskrevet i betingelsene. Dette gjelder ethvert tap som mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre konsekvenstap.
Selger er uten ansvar for enhver skade som kan tilskrives uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme gjelder hvis varen benyttes på uegnet betingelser, eller utsettes for påvirkninger som varen ikke er beregnet for. Selger er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring. Det påhviler kunde å godtgjøre at skaden ikke skyldes manglende overholdelse av instrukser vedrørende bruk av varen.

13.Force majeure
Som Force majure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpsloven §23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører.
Inntreffer force majeure, forlenges leveringstiden med den tid force majeure situasjonen varer. Dersom slike hindringer inntreffer forbeholder Selger seg retten til å fravike seg alt ansvar for levering. Det gjelder både når disse hindringer er generelle og når de rammer Selger selv eller Selgers leverandører. Som force majeure regnes dessuten tra-ktvanskeligheter som rammer den avtalte transportmåte eller vei, arbeidskonflikter ikt, militær mobilisering, karantene, brann, havari, uforutsette sammenbrudd i produksjonsanlegget.

14.Tvister
Tvister om forhold som faller inn under disse salgs- og leveringsbetingelser, eller uenighet om forståelse av disse betingelser, skal søkes løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet mellom partene i forhandlinger, kan hver av partene bringe tvisten inn for Stavanger tingrett som er avtalt verneting. Videre skal lovvalg og inngåtte avtaler fortolkes i samsvar med norsk rett.
Tvister oppstått i forbindelse med levering av varer, i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelsene, skal være underlagt Norsk lov og skal avgjøres ved Stavanger Tingrett som vedtatt verneting.