Våre tiltak

Våre tiltaksområder

Arbeidsforberedende trening

Varig tilrettelagt arbeid

Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

AFT

Arbeidsforberedende trening

AFT skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakernes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gis til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

AFT skal etter kravspesifikasjonen tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikre på å komme i ordinært arbeid. Dette kan være personer som har utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer, rus, ofte i kombinasjon med mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og liten eller ingen arbeidserfaring.

Følgende resultatkrav ligger under AFT:

 • 50% overgang til arbeid eller utdanning
 • Deltakere med oppstart i mindre enn 50% av normal arbeidstid skal øke til minimum 50% innen 4 uker
 • Andel deltakere som gjennomfører arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø vil utgjør 50%.
 • Andel deltakere som gjennomfører tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv vil utgjør 50%
 • Alle deltakere skal ha en plan innen 4 uker etter oppstart

  VTA

  Varig tilrettelagt arbeid

  Formålet med varig tilrettelagt arbeid er å gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

  Mål for leveransene i dette tiltaket er:

  • Tilby hensiktsmessige arbeidsrettede aktiviteter – både på interne og på eksterne arenaer
  • Tilby en stabil varig arbeidsplass hvor tiltaksdeltakere kan utvikle sin arbeidsevne og som kan bidra til økt livskvalitet
  • Tilby faglig opplæring knyttet til bedriftens ulike arbeidsområder for å styrke læring, mestring og utvikling i VTA
  • Oppfølging av deltakerne minimum hver 6 måned for å vurdere muligheter for overgang til arbeid eller utdanning
  • Tiltaksdeltakere skal få tilbud om veiledning om utprøving i ordinært arbeidsliv etter behov, herunder å benytte pensjonsordningen
  • Tiltaksdeltakere skal oppmuntres til overgang til VTA i ordinær virksomhet og til overgang til andre tiltak i vanlig arbeidsliv
  • Organisering

  TAFU

  Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

  TAFU Rogaland er samarbeidstiltak for tidligere straffedømte menn i alder 18-40 år; et forvaltningssamarbeid der hovedstrategien er tett samarbeid mellom Sandnes og Stavanger kommune, Kriminalomsorgen Region Sørvest, NAV Rogaland, og Rogaland fylkeskommune, opplæringsavdelingen.

  Det er et mål overfor deltakere å finne, få og beholde arbeid på det åpne arbeidsmarkedet og/eller fullføre videregående opplæring. Arbeidet bygger på Konsekvenspedagogikk, der deltakerne skal lære seg å forstå sammenhengen mellom egne handlinger og følgende av disse, samt øke den sosiale handlingskompetanse i møte med arbeidsmarkedet. Samarbeidstiltaket gir i tillegg brukerne oppfølging i fritiden gjennom egne organiserte aktiviteter, samt stimulering til egenstyrt aktiv fritid på sikt.