Om oss

HMS og kvalitet

Her i Attende tar vi kvalitet på alvor. Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kvalitetssystemet vårt baserer seg på prosessorientert ledelse med produktkvalitet og kundetilfredshet i høysetet. Kvalitetssystemet vårt skal sikre god drift gjennom alle prosesser og videre medvirke til økt kundetilfredshet. Vi skal levere riktig kvalitet i riktig tid og være best på lokal produksjon og tjenester.
Vi er registrert som pre-kvalifisert leverandør i Achilles JQS for olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker oss som leverandør for at våre kunder videre skal kunne utvikle langsiktige og gjensidig lønnsomme relasjoner og ha sikkerhet i at vi er en pålitelig leverandør.

Vi tilfredsstiller kravene i forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften). Virksomheten vår er videre lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk og ivaretar til enhver tid de ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Våre kunder og samarbeidspartnere kan ved forespørsel gis rett til gjennomgåelse og verifikasjon av styringssystemene våre både når det gjelder kvalitet, prosess, internkontroll og HMS.

Kvalitetspolitikk

Vi har som overordnet målsetning å fremstille og levere produkter og tjenester med riktig kvalitet, til avtalt tid og pris. Målsetningen skal nås gjennom planlegging og styring av aktiviteter i tråd med krav nedfelt i NS-EN  ISO 9001 og Forskrift for Internkontroll. Som et grunnleggende prinsipp i vår kvalitetspolitikk skal vi kontinuerlig søke forbedringer på alle områder som kan påvirke kvalitet, sikkerhet, pålitelighet, effektivitet og økonomi både for oss og våre forretningsforbindelser.

Helsepolitikk

Våre ansatte utgjør kjernen i virksomheten og er den ressursen som har størst kvalitetsmessig betydningen for våre tjenester og produkter. Vi skal definere behovet for kompetanse innenfor det enkelte området, og sørge for at nødvendig opplæring gis og vedlikeholdes i tråd med behovene.

Forvaltning av menneskelige ressurser betyr også at det må skapes et godt arbeidsmiljø, slik at alle ansatte trives og har muligheter for personlig utvikling. Det er vårt ansvar å sørge for at arbeidsmiljøet er trygt og ikke påfører personellet sykdom eller skade eller er årsak til urimelig fysisk eller psykisk belastning.

Vi forplikter oss til å drive virksomheten ihht. ISO 26000 og FNs prinsipper ift. menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon i alle ledd av organisasjonen og i tråd med regler og forskrifter i nasjonal lov samt avtaleverk.

Miljøpolitikk

Vi forplikter oss til å etterleve alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Vi skal stadig jobbe mot kontinuerlig forbedring når det gjelder våre miljøprestasjoner. Vi skal gjennomføre våre aktiviteter med minst mulig fare for skade, utslipp og forurensing, og vi skal arbeide aktivt for å hindre at vår produksjon og tjenester utsetter mennesker, natur og miljø for uakseptabel risiko eller forurensing.

Sikkerhetspolitikk

Vi har definert sikkerhet som alle forhold som beskytter og verner helse, miljø, produkter og eiendom til bedriften så vel som til våre forretningsforbindelser. I dette inngår vedlikehold og renhold av arbeidsverktøy, maskiner og arbeidsstasjoner. Det er vårt ansvar å fastsette mål for sikkerhetsarbeidet, skape forståelse og tilrettelegge for at sikkerhet blir ivaretatt i alle faser av vår totale virksomhet.

Sikkerhet er et ansvar som omfatter alle våre ansatte. HMS arbeidet skal organiseres på en slik måte at det sikrer optimal kommunikasjon og samtidig skaper holdninger hos våre medarbeidere slik at skader og negativ påvirkning på det indre eller ytre miljø ikke aksepteres.